subject2.gif (294141 bytes)

   
2001學年起,本校於八個學術領域內共開設三十科不同科目。歡迎瀏覽各學科之有關資訊:
 
中國語文教育學習領域 英國語文教育學習領域
中國語文 英國語文及英語運用
普通話
    
數學教育學習領域 科學教育學習領域
附加數學 生物
數學 化學
物理
科學
 
科技教育學習領域 個人、社會及人文教育學習領域
商業 中國歷史
電腦 經濟
會計學原理 地理
設計與科技 歷史
體育與藝術教育學習
領域
體育
視覺藝術科
音樂欣賞